Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 26937-2016 z dnia 2016-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik A. 2. Podane przez...
Termin składania ofert: 2016-03-24

Szczecin: Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie nr AG-AS/272-8/2016
Numer ogłoszenia: 34983 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26937 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie nr AG-AS/272-8/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik A. 2. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.62.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7317,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ