Ogłoszenie nr 107191 - 2017 z dnia 2017-07-12 r.
Szczecin: Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 528304-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. ul. Wały Chrobrego  42371, 70500   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 809 400, faks 914 809 575, e-mail bzp@am.szczecin.pl
Adres strony internetowej (URL): www.am.szczecin.pl
Adres profilu: www.am.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AG-BZ/272-11/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był w I gatunku, odpowiadał obowiązującym polskim normom jakościowym PN. Woda mineralna po otwarciu butelki PET musi być bezwonna. Woda, w dniu dostarczenia, musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy, umieszczony na każdej etykiecie opakowania, licząc od dnia dostawy. Asortyment przedmiotu zamówienia obowiązkowo powinien być oznaczony: nazwą produktu, pojemnością, zawartością składników mineralnych, nazwą producenta, terminem przydatności do spożycia. Zamawiana woda mineralna powinna być dostarczana w atestowanych opakowaniach - butelkach typu PET, o pojemności 1,5 l, jednorazowych, spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zamkniętych fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty (tzn. uszkodzone opakowanie i zamknięcie). Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. 4. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 5. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu, nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru, w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 15981000-8
Dodatkowe kody CPV: 15981200-0,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT5853.66
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Gagatex Elwira Gagatek,  hurtownia.gagatex@gmail.com,  ul. Samosierry 38a,  71-206,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4850,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4850,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4850,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki