Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 80438-2016 z dnia 2016-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był w I gatunku, odpowiadał...
Termin składania ofert: 2016-04-18

Szczecin: Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie AG/BZ/272-11/2016
Numer ogłoszenia: 69315 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80438 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie AG/BZ/272-11/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie - zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był w I gatunku, odpowiadał obowiązującym polskim normom jakościowym PN. Woda mineralna po otwarciu butelki PET musi być bezwonna. Woda, w dniu dostarczenia, musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia 12 miesięcy, umieszczony na każdej etykiecie opakowania, licząc od dnia dostawy. Asortyment przedmiotu zamówienia obowiązkowo powinien być oznaczony: nazwą produktu, pojemnością, zawartością składników mineralnych, nazwą producenta, terminem przydatności do spożycia. Zamawiana woda mineralna powinna być dostarczana w atestowanych opakowaniach - butelkach typu PET, o pojemności 1,5 l oraz 0,5 l, jednorazowych, spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zamkniętych fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty (tzn. uszkodzone opakowanie i zamknięcie). Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. 4. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. 5. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu, nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru, w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.10.00-8, 15.98.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6097,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ