Szczecin: Sprzedaż i dostawa sukcesywna wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutora na potrzeby statku Nawigator XXI - AG/BZ/272-14/2015
Numer ogłoszenia: 149596 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa sukcesywna wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutora na potrzeby statku Nawigator XXI - AG/BZ/272-14/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutora na potrzeby statku Nawigator XXI - zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ. Woda źródlana musi być w I gatunku, odpowiadać obowiązującym polskim normom jakościowym PN. Woda w dniu dostarczenia musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia 3 miesiące od daty dostawy, umieszczony na każdej etykiecie opakowania. Asortyment przedmiotu zamówienia obowiązkowo powinien być oznaczony: nazwą produktu, masą netto, zawartością składników mineralnych nazwą producenta, terminem przydatności do spożycia. Zamawiana woda źródlana powinna być dostarczana w atestowanych opakowaniach - butlach 18,9 litra, spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, zamkniętych fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty (tzn. uszkodzone opakowanie i zamknięcie ). Dystrybutor musi być urządzeniem elektrycznym zasilanym 230 V, woda podgrzewana do temp. 85-100°C woda schładzana do temp. 5-10°C, wielkość dystrybutora umożliwiająca postawienie na blacie o wymiarach 45 cm x 45 cm, przystosowanie do butli o pojemności 18,9 l. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy: - dostarczenia i zainstalowania dystrybutora z pierwszą dostawą wody do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, - aby pierwsza dostawa wody źródlanej wraz z dystrybutorem nastąpiła nie później niż w ciągu 5 dni od podpisania umowy. -sukcesywne dostarczenie przedmiotu zamówienia - butli z wodą źródlaną- zgodnie z potrzebami Zamawiającego - informacja telefoniczna lub elektroniczna - realizacja dostawy w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. - przeprowadzenia co 6 miesięcy (licząc od dnia podpisania umowy) sanityzacji dostarczonego urządzenia. Termin sanityzacji będzie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym, - bezpłatnego serwisowania oraz usuwania awarii zainstalowanego dystrybutora w okresie trwania umowy. Usunięcie awarii urządzenia realizowane w ciągu 48 godzin od telefonicznego lub elektronicznego zgłoszenia, - aby użyczony dystrybutor dozujący ciepłą i zimną wodę oraz korki do butli i butle, w których dostarczona będzie woda, odpowiadały normom dla urządzeń mających kontakt z wodą. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianej wody źródlanej są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu o nie więcej niż 25 % łącznej ilości asortymentu w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. d) dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zaprzestaniem produkcji, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy popartego dokumentami producenta, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) w ramach ceny jednostkowej danej pozycji, z zastrzeżeniem, iż składniki mineralne oraz gatunek wody będzie nie gorszy niż określony w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem a wzorcem. e) gdy są korzystne dla Zamawiającego. 2) Ponadto Zamawiający zaznacza , że gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług, w takim przypadku umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. 3) Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi/index.php?type=1
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2015 godzina 09:45, miejsce: Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, Kancelaria pokój nr 73a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku n