Szczecin: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Cała Naprzód! Rozwój nowego kierunku na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie. AG/DK/16/2014
Numer ogłoszenia: 113879 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64291 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Cała Naprzód! Rozwój nowego kierunku na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie. AG/DK/16/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Cała Naprzód! Rozwój nowego kierunku na Wydziale Nawigacyjnym oraz promocja zawodów związanych z branżą morską realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2.Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, w opakowaniach zawierające logo i nazwę producenta na etykiecie zwyczajowo stosowanej przez producenta w obrocie towarowym, określających parametry dostarczonych materiałów.3.Proponowane materiały biurowe i papiernicze powinny być trwałe, niezawodne i estetyczne, o bardzo wysokiej jakości.4.Artykuły biurowe muszą być dostarczone w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach bez śladu ingerencji lub przepakowywania, opakowane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zamoczeniem.5.Artykuły te muszą posiadać atesty lub inne wymagania dopuszczające do obrotu, wymagane prawem polskim lub UE, które mają do danego wyrobu zastosowanie.6.Okres ważności wszystkich dostarczonych artykułów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.7.Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów. 8.Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianych artykułów biurowych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.20.00-1, 30.19.21.21-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 373,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ