Szczecin: Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie AG/KK/17/2014
Numer ogłoszenia: 143750 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie AG/KK/17/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, iż udostępnia zainteresowanym Wykonawcom zapoznanie się z wzorami mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek określonych w załączniku 1a do SIWZ, w Magazynie Mundurowym Studentów (DS Pasat), ul. Starzyńskiego 9, Szczecin, tel. (91) 48 09 609 lub (91) 48 09 779. 3. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.40.00-8, 18.21.30.00-5, 35.81.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. d) dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zaprzestaniem produkcji, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy popartego dokumentami producenta, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) w ramach ceny jednostkowej danej pozycji, z zastrzeżeniem, iż parametry techniczne nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem a wzorcem. e) gdy są korzystne dla Zamawiającego. 2) Ponadto Zamawiający zaznacza , że gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana podatku od towarów i usług, wówczas umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przyjąć taką cenę netto aby po doliczeniu obowiązującej stawki VAT w dniu wystawienia faktury cena brutto nie uległa zmianie. 3) Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 4) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bzp.am.szczecin.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2014 godzina 09:45, miejsce: Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin Kancelaria pok. 73a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie