Szczecin: Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie AG/KK/17/2014
Numer ogłoszenia: 183358 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143750 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie AG/KK/17/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2. Zamawiający informuje, iż udostępnia zainteresowanym Wykonawcom zapoznanie się z wzorami mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek określonych w załączniku 1a do SIWZ, w Magazynie Mundurowym Studentów (DS Pasat), ul. Starzyńskiego 9, Szczecin, tel. (91) 48 09 609 lub (91) 48 09 779. 3. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a do SIWZ ilości zamawianego przedmiotu zamówienia są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmniejszeniu nie więcej niż 20% zamawianej ilości towaru w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.40.00-8, 18.21.30.00-5, 35.81.13.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 240325,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ