Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenie nr 510209097-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Roboty budowlane polegające na przebudowie rozdzielni głównej w Budynku Głównym nr 1 przy ul. Wały Chrobrego 1-2, w ramach inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576893-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na przebudowie rozdzielni głównej w Budynku Głównym nr 1 przy ul. Wały Chrobrego 1-2, w ramach inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AR/262- 05/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie rozdzielni głównej w Budynku Głównym nr 1 przy ul. Wały Chrobrego 1-2, w ramach inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 robót budowlanych polegających na przebudowie rozdzielni w budynku nr 1, w ramach inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do przepisów przeciwpożarowych. W szczególności w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a. demontaż istniejącej rozdzielnicy RG, b. identyfikację, weryfikację i opis istniejących obwodów, c. uzgodnienie z ENEA Operator zasilania tymczasowego z czasowym wyłączeniem istniejącego układu pomiarowego, d. prace budowlane w istniejącej rozdzielni, e. tymczasowe zasilenie obwodów serwerowni w uzgodnieniu z Zamawiającym, f. montaż nowej rozdzielnicy, g. podpięcie istniejących obwodów z ich ewentualnym przedłużeniem, h. załączenie rozdzielnicy do pracy i jej próby funkcjonalne. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać także wszelkie niezbędne roboty towarzyszące, w tym roboty zabezpieczające odpowiednie warunki BHP, wprowadzenie niezbędnych środków bezpieczeństwa umożliwiających bezpieczną pracę, podjęcie niezbędnych środków zabezpieczających przed dostępem osób trzecich, wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami istniejących urządzeń, powierzchni, stolarki drzwiowej i okiennej, mebli i wyposażenia, demontaż i ponowny montaż ewentualnych elementów utrudniających dostęp, usunięcie z budynku i wywóz do utylizacji gruzu, śmieci i materiałów z rozbiórki i demontażu (Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym pozostawieniu niektórych materiałów rozbiórkowych do jego dyspozycji – wówczas Wykonawca złoży te materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), roboty porządkowe, tymczasowe zabezpieczenia elementów narażonych na uszkodzenie w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych, budowlanych, montażowych lub transportowych. Po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy należy dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, składającą się z niezbędnych rysunków z projektu technicznego z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi, oświadczeń, protokołów prób i sprawdzeń, pomiarów elektrycznych, kart utylizacji materiałów pozyskanych w trakcie rozbiórki (w tym m.in. kart utylizacji gruzu, złomu metalowego, gumy, plastiku, szkła, drewna i ewentualnych innych materiałów rozbiórkowych) i innych niezbędnych dokumentów, składających się na dokumentację powykonawczą, wymaganą zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Uwaga 1: Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie opisanym w powyższym Opisie przedmiotu zamówienia. Dokładne ilości robót do wykonania wynikają z Projektu Wykonawczego, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Sposób wykonania i odbioru robót jest opisany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia jest opisany pomocniczo w Przedmiarze Robót, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ, jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Oznacza to, że wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych, montażowych oraz wyposażenia, niezbędnych w celu poprawnego funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem zamówienia – nawet jeśli elementy te nie zostały ujawnione w Przedmiarze robót – wchodzi w zakres zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem Oferty. Niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem Oferty nie będzie czynnikiem uzasadniającym ewentualne nieujęcie przez niego robót w wycenie i nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. Wymienione wyżej załączniki, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy nimi, mają następującą hierarchię ważności (dotyczy także hierarchii jako załączniki do przyszłej Umowy), od najważniejszego: zał. nr 9, 8, 10. Każdą stwierdzoną rozbieżność pomiędzy tymi dokumentami należy zgłosić Zamawiającemu i uzgodnić właściwy sposób wykonania z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Uwaga 2: Obiekt jest w ciągłym użytkowaniu, dlatego codziennie, po zakończeniu prac miejsce wykonywania należy uprzątnąć oraz doprowadzić do stanu umożliwiającego normalne użytkowanie (w tym zmyć podłogi w przypadku prac pylących). Miejsce pracy oraz wykonane instalacje należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy, która nie utrudni działalności Zamawiającego i nie uniemożliwi prawidłowej pracy kadry, studentów oraz administracji Uczelni. Wyłączenie zasilania dowolnych pomieszczeń możliwe będzie tylko w godzinach 18.00 – 7.00 oraz w weekendy. W przypadku konieczności wyłączenia zasilenia w dni robocze w godz. 7.00 – 18.00 należy uzgodnić ten fakt z Zamawiającym z 2 – dniowym wyprzedzeniem. Jeśli wyłączenie potrwa > 2 h, należy dodatkowo zapewnić zapasowe zasilanie. W przypadku każdego wyłączenia zasilania obwodów strategicznych, tj. serwerowni, systemów zabezpieczających, SSWiN, systemu alarmu pożarowego, należy zapewnić zasilanie zapasowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 45317300-5, 45311000-0, 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 219793.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wood-Pack Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Soroki 19
Kod pocztowy: 60-177
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 168900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 165000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 263835.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych