Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500190298-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589728-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AR/272- 07/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Ogólnie zakres zamówienia można podzielić na następujące podstawowe elementy: - rozdzielnice elektryczne wewnętrzne w budynku - przyłącza: elektryczne oraz telekomunikacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. Uwaga 1: Przedmiot zamówienia stanowią wybrane zakresy i pozycje z całości prac przewidzianych w Projekcie Wykonawczym. Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarze Robót (zał. nr 10-1 do 10-2 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekty Wykonawcze (zał. nr 8-1 do 8-2 do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9-1 do 9-2 do SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 10-1 do 10-2 do SIWZ), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 11 do SIWZ), Dokumentacja graficzna (zał. nr 12 do SIWZ). Uwaga 2: Zamawiający informuje, że podczas wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w budynku prowadzone będą również inne roboty budowlane i instalacyjne, wykonywane przez wykonawców wyłonionych w ramach innych przetargów na roboty budowlane. Prace te obejmować będą m.in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki budowlanej, roboty wykończeniowe, wymianę posadzek na najniższej kondygnacji i inne. W celu zapewnienia właściwej koordynacji prac zostaną przez Zamawiającego wprowadzone wspólne narady koordynacyjne. Niniejsza okoliczność nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do roszczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45317300-5

Dodatkowe kody CPV: 45231400-9, 45311000-0, 45314200-3, 45314300-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 125778.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TENET TOMASZ JAŚKIEWICZ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wawelska 1/8
Kod pocztowy: 70-505
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 142999.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142999.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142999.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych