Szczecin: Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki Akademii Morskiej, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji - AR/68/05/2014
Numer ogłoszenia: 166938 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki Akademii Morskiej, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji - AR/68/05/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: 1.1. Podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4. 1.2. Budowa urządzenia technicznego (windy) wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Stołówki. 1.3. Serwisowanie windy wraz z pogotowiem dźwigowym przez okres gwarancji tj. 36 miesięcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 2.1. Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki 2.1.1. roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty związane z wykonaniem warstw podsypkowych, roboty izolacyjne, roboty posadzkarskie, układanie wykładziny pcv, roboty murowe, roboty tynkarskie, roboty malarskie, dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z szybem, konstrukcji kotwiących, konstrukcji platformy wraz z obudową, elementów balustrad zewnętrznych, montaż stolarki drzwiowej aluminiowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni chodnika i wejścia na zewnątrz budynku (w tym wykonanie pochylni), itd., 2.1.2. roboty elektryczne - montaż tablicy T-DW i zasilenie jej z istniejącego pola rezerwowego, układanie przewodów w rurach i listwach, wykonanie zasilania silnika windy, zasilania ogólnego wyposażenia windy, zasilania gniazd wtyczkowych 230V w podszybiu windy wykorzystywanych podczas prac konserwatorskich, badania itd. 2.1.3. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (1 egz.), instrukcji obsługi windy, instrukcji alarmowej oraz uzyskanie innych wymaganych dokumentów do odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na jego eksploatację. 2.2. Serwisowanie urządzenia technicznego (windy) 2.2.1. Konserwacja bieżąca wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym oraz naprawami nie objętymi gwarancją przez okres gwarancji tj. 36 miesięcy liczonych od czasu protokolarnego odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, zgodnie z zakresem czynności określonym: -w instrukcji konserwacji dźwigu, - przepisami Dozoru Technicznego.- Dźwignice i przenośniki. Wymagania ogólne: DT-DE-90-WO p. 2, 3, 7 obowiązki konserwatora. Szczegółowe warunki prowadzenia Pogotowia Dźwigowego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Ogólne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacje Techniczne Szczegółowe Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja techniczna -Instalacje elektryczne (zał. nr 9 - 11 do SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 12 - 13 do SIWZ), Dokumentacja Projektowa - Architektura, Projekt Zagospodarowania Terenu, Instalacje Elektryczne, Konstrukcje (zał. nr 14 - 16 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem w/w wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 23.05.2014 r. do godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.23.21-7, 45.43.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.24.00-5, 45.31.31.00-5, 45.42.11.31-1, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/68/05/2014 na: Budowa windy - Stołówka 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi zał. nr 8 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto 3) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu, b) konieczność wykonania robót dodatkowych, c) brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) opóźnienia w dostawie elementów dźwigu i jego podzespołów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy proporcjonalnie o czas trwania tych opóźnień (założono 10 tygodni na dostawę urządzenia od złożenia kompletnego zamówienia przez Wykonawcę rozumianego jako złożenie zamówienia i spełnienie dodatkowych ewentualnych warunków dostawcy urządzenia np. przedpłaty, itp.), e) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 4) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 5) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy związane z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia o wartość wynikającą z kosztorysu będący załącznikiem nr 5 do umowy. 4) gdy są korzystne dla Zamawiającego. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 5 ust. 3-5 umowy bez konieczności sporządzania aneksu. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Morska w Szczecinie Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Akademia Morska w Szczecinie Kancelaria pok. 73 a ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Otwarcie ofert nastąpi 03.06.2014 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 2.Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia (roboty budowlane i serwisowanie). Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy, niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że udział własny (franszyza) w szkodzie nie więcej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). 3. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 4. Terminy wykonania zamówienia: 1.1. Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki: I etap - 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót (przewidywany termin przekazania placu budowy - 15.07.2014 r.). II etap - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Uwaga: Na I etap składa się: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz ze wszystkimi robotami budowlanymi i elektrycznymi, z wyłączeniem dostawy i montażu urządzenia dźwigowego. Na II etap składa się: dostawa urządzenia technicznego (windy) wraz z montażem oraz pozyskaniem decyzji UDT dopuszczającej urządzenie do użytkowania. Zamawiający przypomina o przygotowaniu przez Wykonawcę materiałów przed terminem przekazania frontu robót, w szczególności zamówienia z wyprzedzeniem stolarki drzwiowej i urządzenia dźwigowego. Zamawiający informuje, że prace wykonywane przez Wykonawcę po terminie 14 września 2014 r. muszą być wcześniej uzgadniane z Inwestorem, przy czym prawdopodobne jest prowadzenie prac po tym terminie wyłącznie w weekendy. 1.2. Serwisowanie urządzenia technicznego (windy) Serwisowanie dźwigu przez okres 36 miesięcy tj. od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń do czasu upływu gwarancji.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie