Szczecin: Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki Akademii Morskiej, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji - AR/68/05/2014
Numer ogłoszenia: 231538 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166938 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki Akademii Morskiej, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji - AR/68/05/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Szczerbcowa 4 i serwisowaniem w okresie gwarancji. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: 1.1. Podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4. 1.2. Budowa urządzenia technicznego (windy) wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Stołówki. 1.3. Serwisowanie windy wraz z pogotowiem dźwigowym przez okres gwarancji tj. 36 miesięcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 2.1. Budowa urządzenia technicznego (windy) dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia w budynku stołówki 2.1.1. roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty związane z wykonaniem warstw podsypkowych, roboty izolacyjne, roboty posadzkarskie, układanie wykładziny pcv, roboty murowe, roboty tynkarskie, roboty malarskie, dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z szybem, konstrukcji kotwiących, konstrukcji platformy wraz z obudową, elementów balustrad zewnętrznych, montaż stolarki drzwiowej aluminiowej, roboty związane z wykonaniem nawierzchni chodnika i wejścia na zewnątrz budynku (w tym wykonanie pochylni), itd., 2.1.2. roboty elektryczne - montaż tablicy T-DW i zasilenie jej z istniejącego pola rezerwowego, układanie przewodów w rurach i listwach, wykonanie zasilania silnika windy, zasilania ogólnego wyposażenia windy, zasilania gniazd wtyczkowych 230V w podszybiu windy wykorzystywanych podczas prac konserwatorskich, badania itd. 2.1.3. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (1 egz.), instrukcji obsługi windy, instrukcji alarmowej oraz uzyskanie innych wymaganych dokumentów do odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na jego eksploatację. 2.2. Serwisowanie urządzenia technicznego (windy) 2.2.1. Konserwacja bieżąca wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym oraz naprawami nie objętymi gwarancją przez okres gwarancji tj. 36 miesięcy liczonych od czasu protokolarnego odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, zgodnie z zakresem czynności określonym: -w instrukcji konserwacji dźwigu, - przepisami Dozoru Technicznego.- Dźwignice i przenośniki. Wymagania ogólne: DT-DE-90-WO p. 2, 3, 7 obowiązki konserwatora. Szczegółowe warunki prowadzenia Pogotowia Dźwigowego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Ogólne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacje Techniczne Szczegółowe Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja techniczna -Instalacje elektryczne (zał. nr 9 - 11 do SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 12 - 13 do SIWZ), Dokumentacja Projektowa - Architektura, Projekt Zagospodarowania Terenu, Instalacje Elektryczne, Konstrukcje (zał. nr 14 - 16 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.23.21-7, 45.43.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.24.00-5, 45.31.31.00-5, 45.42.11.31-1, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170393,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ