Szczecin: Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska w podziale na 3 zadania - AR/92/08/2014
Numer ogłoszenia: 156049 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska w podziale na 3 zadania - AR/92/08/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska - w podziale na 3 zadania. zadanie 1 - Przebudowa fragmentu I piętra w budynku Dydaktycznym nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska; zadanie 2 - Modernizacja toalet w budynku Dydaktycznym nr 1 pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska; zadanie 3 - Modernizacja dachu budynku Dydaktycznego nr 1 pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska; Zadanie współfinansowane będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W przypadku nieudzielenia dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury przetargowej (art. 93 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP z późniejszymi zmianami); Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1. roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i demontażowe, wyburzenia ścian, przebijanie otworów, roboty malarskie; roboty tynkarskie, wykonanie posadzek, sufity podwieszane, zabudowy z płyt kartonowo - gipsowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka pokrycia papowego dachu, obróbek blacharskich, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych, rynien, itd. 1.2. roboty sanitarne - demontaż istniejących instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, roboty w zakresie montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej; montażu nowych grzejników płytowych, montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych, wykonanie prób szczelności instalacji c.o., itd. 1.3. roboty elektryczne - demontaż istniejących tras i linii kablowych, wykonanie instalacji elektrycznych, ogólnych, gniazdowych, oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego, prowadzenie tras kablowych, wykonanie WLZ i tablic rozdzielczych, zasilenie centrali wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, multimedialnej (światłowód), teleinformatycznej; zasilanie SWiN, badania i pomiary itd. 1.4. instalacje teleinformatyczne - wykonanie tras kablowych, układanie instalacji teleinformatycznej, wyposażenie GPD i lokalnych punktów dostępowych w niezbędne wyposażenie i urządzenia aktywne i pasywne, dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi itd., 1.5. instalacje teletechniczne - wykonanie tras kablowych, prowadzenie instalacji, montaż urządzeń dla instalacji SWiN, CCTV, itd. 1.6. konserwacja zamontowanych instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 1.7. konserwacja systemów: sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), telewizji przemysłowej CCTV przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Zadanie nr 1: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9-1 ÷ 9-4 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 10-1 ÷ 10-4 do SIWZ), Projekty wykonawcze (zał. nr 11-1 ÷ 11-5 do SIWZ). Zadanie nr 2: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9-6 ÷ 9-8 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 10-6 ÷ 10-8 do SIWZ), Projekty wykonawcze (zał. nr 11-6 do SIWZ). Zadanie nr 3: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9-5 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 10-5 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem w/w wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 24.07.2014 r. do godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.20.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.26.19.10-6, 45.26.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.13.00-7, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi odpowiednio: Dla zadania nr 1: 26 500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset 00/100) Dla zadania nr 2: 2 800,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100) Dla zadania nr 3: 6 200,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dwieście 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/92/08/2014 na: Przebudowa fragmentu 1 piętra przy ul. Willowej 2- 4 - zadanie nr - poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowych; - gwarancji ubezpieczeniowych; - poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi zał. nr 8 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu, b) brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać innemu Wykonawcy, Podmiotowi działającemu za zgodą Zamawiającego, 4) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 5) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy związana z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia o wartość wynikającą z kosztorysów będących załącznikami nr 6-1÷ 6-8 do umowy. 6) gdy są korzystne dla zamawiającego. 3. Gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 5 ust. 3-5 umowy bez konieczności sporządzania aneksu. 5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Morska w Szczecinie, Dział Inwestycji i Rozwoju, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2014 godzina 10:30, miejsce: Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. 73 a, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Termin wykonania zamówienia: 1.1. Zadanie nr 1 a) roboty budowlane: w ciągu 130 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót. Przekazanie frontu robót Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. b) Konserwacja zamontowanych instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń do czasu upływu gwarancji). c) Konserwacja systemów: sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), telewizji przemysłowej CCTV przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń do czasu upływu gwarancji. 1.2. Zadanie nr 2: w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót. Przekazanie frontu robót Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 1.3. Zadanie nr 3: w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót. (przewidywany termin przekazania frontu robót - do dwóch tygodni po podpisaniu umowy). 2. Otwarcie ofert nastąpi 01.08.2014 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Rozwoju o godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia: a) Zadanie nr 1 - Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 1 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy, niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że udział własny (franszyza) w szkodzie nie większy niż 1 000,00zł (jeden tysiąc złotych). b) Zadanie nr 2 - Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy, niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że udział własny (franszyza) w szkodzie nie większy niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). c) Zadanie nr 3 - Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy, niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że udział własny (franszyza) w szkodzie nie większy niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 4. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Harmonogram Realizacji Robót uwzględniający wymogi Zamawiającego, co do terminów i zakresu wykonywania robót. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. W przypadku nieudzielenia dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury przetargowej (art. 93 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP z późniejszymi zmianami).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa fragmentu I piętra w budynku Dydaktycznym nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV pod potrzeby projektu - Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja toalet w budynku Dydaktycznym nr 1 pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Modernizacja dachu budynku Dydaktycznego nr 1 pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska.