Szczecin: Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska w podziale na 3 zadania - AR/92/08/2014
Numer ogłoszenia: 282820 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156049 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska w podziale na 3 zadania - AR/92/08/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska - w podziale na 3 zadania. zadanie 1 - Przebudowa fragmentu I piętra w budynku Dydaktycznym nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska; zadanie 2 - Modernizacja toalet w budynku Dydaktycznym nr 1 pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska; zadanie 3 - Modernizacja dachu budynku Dydaktycznego nr 1 pod potrzeby projektu -Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska; Zadanie współfinansowane będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W przypadku nieudzielenia dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury przetargowej (art. 93 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP z późniejszymi zmianami); Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1. roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i demontażowe, wyburzenia ścian, przebijanie otworów, roboty malarskie; roboty tynkarskie, wykonanie posadzek, sufity podwieszane, zabudowy z płyt kartonowo - gipsowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka pokrycia papowego dachu, obróbek blacharskich, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych, rynien, itd. 1.2. roboty sanitarne - demontaż istniejących instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, roboty w zakresie montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej; montażu nowych grzejników płytowych, montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania, wodnych, kanalizacyjnych, wykonanie prób szczelności instalacji c.o., itd. 1.3. roboty elektryczne - demontaż istniejących tras i linii kablowych, wykonanie instalacji elektrycznych, ogólnych, gniazdowych, oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego, prowadzenie tras kablowych, wykonanie WLZ i tablic rozdzielczych, zasilenie centrali wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, multimedialnej (światłowód), teleinformatycznej; zasilanie SWiN, badania i pomiary itd. 1.4. instalacje teleinformatyczne - wykonanie tras kablowych, układanie instalacji teleinformatycznej, wyposażenie GPD i lokalnych punktów dostępowych w niezbędne wyposażenie i urządzenia aktywne i pasywne, dostawa i montaż centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi itd., 1.5. instalacje teletechniczne - wykonanie tras kablowych, prowadzenie instalacji, montaż urządzeń dla instalacji SWiN, CCTV, itd. 1.6. konserwacja zamontowanych instalacji i urządzeń wentylacji i klimatyzacji przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 1.7. konserwacja systemów: sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), telewizji przemysłowej CCTV przez okres 36 miesięcy od odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Zadanie nr 1: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9-1 ÷ 9-4 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 10-1 ÷ 10-4 do SIWZ), Projekty wykonawcze (zał. nr 11-1 ÷ 11-5 do SIWZ). Zadanie nr 2: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9-6 ÷ 9-8 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 10-6 ÷ 10-8 do SIWZ), Projekty wykonawcze (zał. nr 11-6 do SIWZ). Zadanie nr 3: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9-5 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 10-5 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.20.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.12.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.26.19.10-6, 45.26.10.00-4, 45.26.13.00-7, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa fragmentu I piętra w budynku Dydaktycznym nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV pod potrzeby projektu - Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1126248,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ