Szczecin: Kompleksowy remont instalacji elektrycznej IX p. w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8
Numer ogłoszenia: 65063 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22467 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy remont instalacji elektrycznej IX p. w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont instalacji elektrycznej IX p. w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8 1.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1. roboty budowlane - roboty malarskie, wymiana stolarki drzwiowej oraz roboty związane z montażem nowych podokienników i zaokienników. 1.2. roboty elektryczne - roboty kompleksowy istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wymianą urządzeń i osprzętu elektrycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9-1 i 9-2 do SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 10-1 i 10-2 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ). 2.Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.44.21.00-8, 45.11.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155370,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ