Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510170244-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 02, 03, 112, 267, 276-278 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 02, 03, 112, 267, 276-278 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AT/262- 10/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Wymiana wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 02, 03, 112, 267, 276-278 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: roboty rozbiórkowe i demontażowe, prace polegające na rozbiórce okładzin posadzek, ułożenie wykładzin dywanowych i PCV, równanie podłoża przy pomocy masy polimerowej, demontaż cokolików przyściennych, uzupełnianie ubytków na ścianach po demontażu listew przyściennych. - wykładzina PCV w pomieszczeniach nr: 02-03, 112, 267, - wykładzina dywanowa w pomieszczeniach nr: 276-278. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 6 do zaproszenia), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 7 do zaproszenia), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 8 do zaproszenia). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) prace rozbiórkowe,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45432111-5

Dodatkowe kody CPV: 45432130-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44808.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ES-EN Sławomir Nowik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 5A/2
Kod pocztowy: 70-381
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53751.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53751.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53751.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione Uzasadnienie: Zamawiający w dniu 04.07.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 02, 03, 112, 267, 276-278 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2” (nr postępowania AT/262-09/19) zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569356-N-2019. Do dnia otwarcia ofert tj. do 19.07.2017 r. godz. 10:30 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie w dniu 23.07.2019 r. zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W związku z powyższym zachodzą przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Wartość szacunkową dla zamówienia ustalono w dniu 10.06.2019 r. na postawie kosztorysu inwestorskiego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 44 808,34 zł netto co stanowi równowartość 10 392,29 Euro (1 Euro= 4,3117 zł), przeliczone na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017 r. Całkowita wartość szacunkowa dla robót budowlanych planie zamówień publicznych na rok 2019 wynosi ponad 30 000 euro a nie przekracza 5 548 000 euro
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych