Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510398690-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Usługa związaną z dystrybucją energii elektrycznej do budynków Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa związaną z dystrybucją energii elektrycznej do budynków Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AT/262-09/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związaną z dystrybucją energii elektrycznej do budynków Akademii Morskiej w Szczecinie zgodnie z wykazem. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji energii elektrycznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565.) oraz w przepisach wykonawczych do ww. ustawy. 3. Zestawienie układów pomiarowych objętych zamówieniem Lp. Miejscowość Kod pocztowy Lokalizacja ppe Miejsce dostarczenia energii Grupa taryfowa Moc umowna [kW] 1 Szczecin 71-650 ul. Willowa 2 Złącze kablowo-pomiarowe C21 70 2 Szczecin 70-500 ul. Wały Chrobrego 1 Złącze kablowe C21 130 3 Szczecin 70-500 ul. Wały Chrobrego 2 Złącze kablowe C21 130 4 Szczecin 70-507 ul. Henryka Pobożnego 11 Złącze kablowe C21 85 5 Szczecin 70-503 ul. Szczerbcowa 4 stacja transormatorowa nr 0663 C21 95 6 Szczecin 70-503 ul. Szczerbcowa 4 (węzeł c.o.) stacja transormatorowa nr 0663 C11 11 7 Szczecin 70-506 ul. Starzyńskiego 9 A Złącze kablowe ZK-3b C22B 85 8 Szczecin 71-717 ul. Dębogórska 7/8 Złącze kablowe C21 90 9 Szczecin 70-205 ul. Podgórna 51-53 Złącze kablowe C11 70 10 Szczecin 70-502 nabrzeże Wały Chrobrego Złącze kablowe C22A 76 11 Szczecin 70-506 ul. Starzyńskiego 8 Złącze kablowe G12 70 12 Szczecin 70-506 ul. Starzyńskiego 9 Złącze kablowe G12 70 13 Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 46-budynek Złącze kablowe C11 27 14 Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 46 -klatka schodowa Złącze kablowe G11 3 15 Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 46/1 Złącze kablowe G11 9 16 Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 46/2 Złącze kablowe G11 9 17 Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 46/3 Złącze kablowe G11 9 18 Szczecin 71-210 ul. Żołnierska 46/4 Złącze kablowe G11 9 19 Świnoujście 72-600 ul. Komandorska 5 (budynek1) Złącze kablowe C21 50* 20 Świnoujście 72-600 ul. Komandorska 5 (budynek 2) Złącze kablowe C21 50* 21 Świnoujście 72-600 ul. Komandorska 5 (portiernia) Złącze kablowe C11 9 * dla tych układów pomiarowych Zamawiający w roku 2021 planuje zmienić moc umowną do 35 kW. 3. Szczegółowe dane układów pomiarowych zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia „Wykaz punktów poboru energii elektrycznej”. 4. Układ pomiarowy w poz. 1 ma odrębne umowy na dostawę energii elektrycznej (VERVIS Sp. z o.o. 87-800 Włocławek ul. Zielna 47) oraz na usługę dystrybucji obowiązujące do dnia 31.12.2020 r. 5. Dla układów w poz. 2-21 do 31.12.2020 r. obowiązują umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej z ENEA SA 60-201 Poznań ul. Górecka 1. Umowy zostały skutecznie wypowiedziane przez Zamawiającego z dniem 31.12.2020 r. 6. Zamawiający przystąpił do „Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej” utworzonej przez Politechnikę Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370), Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, która w imieniu Zamawiającego przeprowadziła w trybie przetargu nieograniczonego wybór sprzedawcy energii elektrycznej w roku 2021 i 2022. 7. 05 października 2020 r. została podpisana Umowa Ramowa sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby członków Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej utworzonej mocą porozumienia z 27 czerwca 2013 r.- Zał. nr 3 do Zaproszenia oraz Umowa Wykonawcza do Umowy Ramowej Sprzedaży Energii Elektrycznej – Zał. nr 4 do Zaproszenia z wybranym sprzedawcą tj. Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) ul. Kasztanowa 5. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów dla każdego układu pomiarowego lub układów pomiarowych w danym budynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Willowa 2 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54471.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Usługa związaną z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Wały Chrobrego 1 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 117886.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 145000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Wały Chrobrego 2 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130081.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Henryka Pobożnego 11 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89430.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Szczerbcowa 4 Akademii Morskiej w Szczecinie -budynek w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65040.65
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Usługa związaną z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Szczerbcowa 4 Akademii Morskiej w Szczecinie -węzeł c.o. w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2926.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3600
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Starzyńskiego 9 A Akademii Morskiej w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 87804.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Dębogórska 7/8 Akademii Morskiejw Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42276.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Podgórna 51-53 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21138.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do nabrzeża Wały Chrobrego ul. Jana z Kolna Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 104065.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 128000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku SDM Korab ul. Starzyńskiego 8 Akademii Morskie w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73170.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku SDM Pasat ul. Starzyńskiego 9 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 63414.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 78000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: sługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Żołnierska 46 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13008.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 14   
NAZWA: sługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Żołnierska 46 Akademii Morskiej w Szczecinie -klatka schodowa w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 252.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 310
Oferta z najniższą ceną/kosztem 310
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 310
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 15   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Żołnierska 46/1 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 325.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 16   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Żołnierska 46/2 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 406.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 17   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Żołnierska 46/3 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1008.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1240
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1240
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1240
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 18   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku ul. Żołnierska 46/4 Akademii Morskiej w Szczecinie w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1056.91
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1300
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1300
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1300
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 19   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku DPT 1 Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Komandorska 5 w Świnoujściu w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23170.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 20   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do budynku DPT 2 Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Komandorska 5 w Świnoujściu w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20325.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 21   
NAZWA: Usługa związana z dystrybucją energii elektrycznej do portierni DPT Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Komandorska 5 w Świnoujściu w roku 2021 i 2022
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1951.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2400
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt1 lit.a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ „dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; Uzasadnienie: Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania w energię budynków Akademii Morskiej w Szczecinie i Świnoujściu . Usługa ta może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę - właściciela sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są nieruchomości Zamawiającego, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań, który jest wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający nie ma innej możliwości niż zwarcie umowy na dystrybucję energii elektrycznej tylko z w/w Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartej we wspólnym Komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej, brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, gdyż przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego i w takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie energii elektrycznej, udzielają zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej z Operatorem, wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym zachodzą przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ponieważ usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: technicznych o obiektywnym charakterze. Wartość szacunkową dla zamówienia ustalono w dniu 15.10.2020 r. na postawie zużycia energii elektrycznej w roku 2019 i 2020 oraz cen za dystrybucję energii. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 913 211 zł netto co stanowi równowartość 213 902 Euro (1 Euro= 4,2693 zł), przeliczone na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r. Całkowita wartość szacunkowa dla usług dystrybucji energii elektrycznej w planie zamówień publicznych na rok 2020 wynosi ponad 30 000 euro a nie przekracza 214 000 euro.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych