Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500035903-N-2017 z dnia 29-09-2017 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Wymiana 3 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz wykonanie i montaż 3 drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571313-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500017227-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. ul. Wały Chrobrego  42371, 70500   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana 3 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz wykonanie i montaż 3 drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AT/272- 14/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz wykonanie i montaż 3 szt. drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2. 1. Przedmiotem zamówienia są między innymi: 1)częściowe usunięciu starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 2)ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym, 3)wykucie z muru ościeżnic stalowych, wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, 4)przystosowanie (poszerzenie) otworów drzwiowych do montażu nowych ościeżnic aluminiowych 5)montaż skrzydeł drzwiowych aluminiowych 6)wykonanie tynków i gładzi gipsowych na ościeżach po robotach murarskich na istniejących ścianach, 7)malowanie ścian i sufitów farbą akrylową kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, 8)odtworzenie warstw wykończeniowych posadzek i cokołów w zakresie prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 7 SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 8 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 9 do SIWZ). 2.Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1)prace rozbiórkowe, 2)prace montażowe
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45421000-4

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 94011.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALU-IDEAL. Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wierzchosławice 37 A
Kod pocztowy: 88-140
Miejscowość: GNIEWKOWO
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115872.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109632.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131747.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych