Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Formularz
Ogłoszenie nr 500011785-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej pisuarów w pionie toalet męskich w holu Budynku Głównego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000, ul. ul. Wały Chrobrego  42371, 70500   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej pisuarów w pionie toalet męskich w holu Budynku Głównego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AT/272- 15/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej pisuarów w pionie toalet męskich w holu Budynku Głównego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 1. Zakres zamówienia: Zgodnie z Przedmiarem robót – zał. nr 3 do Zaproszenia. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) roboty instalacyjne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45332300-6

Dodatkowe kody CPV: 45431000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9297.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Usługowy KUST S.C Marian Kurkowicz, Mirosław Stupak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolumba 88/89
Kod pocztowy: 70-035
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11147.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11147.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11147.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Uzasadnienie: Za-ca Kierownika Działu Gospodarczego jednocześnie Kierownik Obiektu Wały Chrobrego zawiadomił w dniu 13.07.2017 r. o utrzymującym się nieprzyjemnym zapachu w toaletach męskich w holu Budynku Głównego AM przy ul. Wały Chrobrego 1-2 . Odór utrzymuje się pomimo zalewania kratek odpływowych w podłodze. 25.07.17 r. został zdemontowany kawałek ściany wraz z płytkami przy pisuarach, tym samym odsłonięto instalacje kanalizacyjną do której podłączone są pisuary. Stwierdzono liczne przecieki, które powodują zawilgocenie ścian oraz ich degradację. W związku z powyższym konieczne jest natychmiastowe wykonanie naprawy instalacji kanalizacyjnej w pionie pisuarów. Wartość szacunkową dla zamówienia ustalono w dniu 27.07.2017r. na postawie kosztorysu inwestorskiego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 9 297,03 zł netto co stanowi równowartość 2 226,89 Euro (1 Euro= 4,1749 zł), przeliczone na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015r. Całkowita wartość szacunkowa dla robót budowlanych planie zamówień publicznych na rok 2017 wynosi ponad 30 000 euro a nie przekracza 5 225 000 euro.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych