Szczecin: Remont pokrycia dachu z papy, instalacji odgromowej oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku gospodarczego i dydaktycznego na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8
Numer ogłoszenia: 44143 - 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20743 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachu z papy, instalacji odgromowej oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku gospodarczego i dydaktycznego na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu z papy, instalacji odgromowej oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku gospodarczego i dydaktycznego na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1. roboty budowlane - wymiana poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą orynnowania oraz wykonanie robót towarzyszących takich jak otynkowanie kominów wentylacyjnych, naprawa czap kominowych itp. Wywóz i utylizacja starej papy oraz materiałów budowlanych z rozbiórki. 1.2. roboty elektryczne - prace polegające na wymianie instalacji odgromowej oraz wykonaniu badań kontrolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiary Robót -pomocniczo (zał. nr 10-1, 10-2, 10-3 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.00-3, 45.26.13.20-3, 45.31.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101726,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ