Szczecin: Częściowa wymiana wykładzin w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8
Numer ogłoszenia: 65259 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45883 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Częściowa wymiana wykładzin w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana wykładzin w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 (pom nr: 21, 31, 74, 103, 104, 105, 109, 306, 328, korytarz i hol przy pom 119-122) oraz w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8 (pom. nr: 5, 7, 11, 16, korytarz) 1.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1. roboty budowlane - ułożenie wykładzin dywanowych, PCV i linoleum, równanie podłoża przy pomocy płyt OSB i masy polimerowej, demontaż cokolików przyściennych i uzupełnianie ubytków na ścianach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiar Robót -pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ). 2.Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.11-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118722,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ