Szczecin: Remont sali wykładowej nr 216 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Numer ogłoszenia: 79687 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41477 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali wykładowej nr 216 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont sali wykładowej nr 216 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2 . 1.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1.roboty budowlane - roboty rozbiórkowe i demontażowe, prace polegające na rozbiórce okładzin posadzek, roboty posadzkarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie, , wykonanie zabudów płytą g-k, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana istniejących podokienników na granitowe, montaż rolet okiennych, ułożenie wykładziny PCV, 1.2.roboty sanitarne - roboty demontażowe instalacji co i wodnej, roboty w zakresie montażu i izolacji instalacji co w bruzdach , , prace odbiorowe - próby szczelności, 1.3.roboty elektryczne - prace demontażowe, układanie przewodów w bruzdach, montaż włączników, opraw oświetleniowych, montaż gniazd, puszek, przewodów, tablicy bezpiecznikowej, wykonanie wlz, doposażenie istniejącej szafy rackowej, ułożenie okablowania teleinformatycznego, montaż punktów elektryczno-logicznych, montaż gniazd, pomiary wszystkich instalacji itd. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9-1 ÷ 9-3 do SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 10-1 ÷ 10-3 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ). 2.Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.43.20-0, 45.11.13.00-1, 45.44.21.00-8, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76928,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ