Szczecin: Wymiana drzwi aluminiowych wejściowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11
Numer ogłoszenia: 106741 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73845 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana drzwi aluminiowych wejściowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi aluminiowych wejściowych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego 11. 1.Opis przedmiotu zamówienia. Roboty remontowo-budowlane w wejściach do budynku polegać będą na; -usunięciu starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, -ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym, -malowaniu ścian i sufitów farbą akrylową kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, -ponownego malowania elewacji ścian i sufitów farba elewacyjną kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, -wykuciu z muru ościeżnic stalowych aluminiowych 5 szt. wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych 10 szt, -przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowych ościeżnic aluminiowych z osadzeniem skrzydeł drzwiowych aluminiowych - 10 sztuk, -wykuciu z muru ościeżnic stalowych 1 sztuka wraz z demontażem dwóch skrzydeł drzwiowych o szerokości ok. 1,50 m, -przygotowanie otworu drzwiowego do montażu nowych drzwi stalowych oszklonych do klatki schodowej prowadzącej na poziom -1 o klasie odporności ogniowej EI 60 z ościeżnicami kątowymi - 1 sztuka z samozamykaczem, -wykonaniu gładzi gipsowych na ościeżach po robotach murarskich na istniejących ścianach po robotach montażowych stolarki drzwiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ). 2.Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85498,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ