Szczecin: Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2) naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8.
Numer ogłoszenia: 128285 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie , ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2) naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1)remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2)naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8. 1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1. Zakres robót związanych remontem chłodni w Stołówce obejmuje między innymi: 1.1.1 roboty budowlane wyburzenie ścian działowych trzy warstwowych , wykucie z muru ościeżnic stalowych, odbicie tynków na ścianach i suficie, zamurowanie otworu drzwiowego, wykucie dwóch otworów drzwiowych, ułożenie nadproży betonowych, rozebranie posadzki betonowej wraz z płytkami terakotowymi oraz warstwą styropianu, ręczne roboty ziemne polegające na pogłębieniu na potrzeby nowej posadzki betonowej wraz z izolacja ze styropianu, wymurowanie ścianki działowej o grubości ½ cegły, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i suficie, dwukrotne gruntowanie i malowanie ścian i sufitu, osadzenie ościeżnic stalowych wraz ze skrzydłem drzwiowym do pomieszczenia gospodarczego szt.1, osadzenie drzwi chłodniczych do pomieszczeń chłodni szt.2, wykonanie podkładów betonowych w pomieszczeniu chłodni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli polietylenowej, wykonanie izolacji z płyt styropianowej, ułożenie maty grzewczej w pomieszczeniu chłodni, wykonanie posadzki betonowej wraz z ułożeniem siatki stalowej, wykonanie podłogi posadzki z płytek gresowych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm, wywóz i utylizacja gruzu budowlanego i płyt styropianowy z rozbiórki. 1.1.2 roboty elektryczne prace demontażowe: opraw oświetleniowych, wyłączników, skrzynek żeliwnych, przewodów, itp. montaż nowej skrzynki łączeniowej o IP 44 , podłączenie istniejących obwodów oraz zabezpieczenie odłączonych przewodów Wykonanie nowej tablicy głównej chłodni - TCH wraz z zabezpieczeniami i wyłącznikami różnicowo-prądowymi, wykonanie instalacji zasilającej: tablica bezpiecznikowa natynkowej TCH wraz z wyposażeniem, zasilenie od tablicy TCH do rozdzielni RS1 i RS2 oraz do obwodów oświetleniowych i ogrzewania uszczelek drzwi przewodem wykonanie instalacji oświetleniowej chłodni i mroźni, montaż opraw awaryjnych kierunkowych, ułożenie kabli grzewczych, 1.1.3. Wykonanie chłodni i mroźni wykonanie komór chłodni i mrożni z płyt warstwowych wraz z niezbędnymi obróbkami, drzwi chłodnicze i mroźnicze, instalacja chłodnicza, instalacja skroplin, instalacja sterowania 1.2 Zakres robót związanych naprawą części elewacji Studenckiego Domu Marynarza Korab obejmuje między innymi: założenie osłon z folii na stolarce okiennej, odkucie luźnego tynku elewacyjnego około 15m2, uzupełnienie tynków zewnętrznych elewacyjnych, dwukrotnie pomalowanie farbami silikonowymi elewacji, w kolorze istniejącym, dwukrotne malowanie farbą bitumiczną murków ogniowych i kominów wentylacyjnych, roboty ślusarskie polegające na ponownym wykonaniu odciągu stalowego do instalacji odgromowej oraz uzupełnienie drabiny stalowej o obustronną poręcz i wstawienie jednego stopnia stalowego, wymiana obróbek blacharskich na murkach ogniowych ok. 2,1 m2, montaż nowych kominków wywiewnych na rurach kanalizacyjnych szt.6. z blachy nierdzewnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9-1 ÷ 9-3 do SIWZ), Przedmiary Robót (zał. nr 10-1 ÷ 10-4 do SIWZ)i Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Technicznego w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem mail na adres: at@am.szczecin.pl do dnia 23.06.2014r. godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.30.00-5, 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.12.30-7, 45.33.12.31-4, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AT/84/20/2014 na remont chłodni w stołówce Akademii Morskiej . 2)poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancji bankowych; 4)gwarancji ubezpieczeniowych; 5)poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wzór umowy stanowi zał. nr 8 doj SIWZ. 2.Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1)ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2)gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto 3)wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: a)zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany terminu, b)konieczność wykonania robót dodatkowych, c)brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d)gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, 4)zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 5)zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy związana z koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia o wartość wynikającą z kosztorysu będący załącznikiem nr 5 do umowy. 3.Strony dopuszczają możliwość zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 5 ust. 3-5 umowy bez konieczności sporządzania aneksu. 4.Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Akademia Morska w Szczecinie Dział Techniczny ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Akademia Morska w Szczecinie Kancelaria, pok. nr 73 A ul. Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: AT/84/20/2014. 2. Otwarcie ofert nastąpi 30.06.2014r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym o godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów rozdziału XIV SIWZ.3.Termin wykonania zamówienia: 40 dni kalendarzowych od dnia przekazania frontu robót (przewidywany termin przekazania frontu robót - 16.07.2014).4.Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia. Przedkładana polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy, niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że udział własny (franszyza) w szkodzie nie więcej niż 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). 5.Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie