Szczecin: Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2) naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8.
Numer ogłoszenia: 154087 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128285 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2) naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1)remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2)naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1. Zakres robót związanych remontem chłodni w Stołówce obejmuje między innymi: 1.1.1 roboty budowlane wyburzenie ścian działowych trzy warstwowych , wykucie z muru ościeżnic stalowych, odbicie tynków na ścianach i suficie, zamurowanie otworu drzwiowego, wykucie dwóch otworów drzwiowych, ułożenie nadproży betonowych, rozebranie posadzki betonowej wraz z płytkami terakotowymi oraz warstwą styropianu, ręczne roboty ziemne polegające na pogłębieniu na potrzeby nowej posadzki betonowej wraz z izolacja ze styropianu, wymurowanie ścianki działowej o grubości ½ cegły, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i suficie, dwukrotne gruntowanie i malowanie ścian i sufitu, osadzenie ościeżnic stalowych wraz ze skrzydłem drzwiowym do pomieszczenia gospodarczego szt.1, osadzenie drzwi chłodniczych do pomieszczeń chłodni szt.2, wykonanie podkładów betonowych w pomieszczeniu chłodni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli polietylenowej, wykonanie izolacji z płyt styropianowej, ułożenie maty grzewczej w pomieszczeniu chłodni, wykonanie posadzki betonowej wraz z ułożeniem siatki stalowej, wykonanie podłogi posadzki z płytek gresowych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm, wywóz i utylizacja gruzu budowlanego i płyt styropianowy z rozbiórki. 1.1.2 roboty elektryczne prace demontażowe: opraw oświetleniowych, wyłączników, skrzynek żeliwnych, przewodów, itp. montaż nowej skrzynki łączeniowej o IP 44 , podłączenie istniejących obwodów oraz zabezpieczenie odłączonych przewodów Wykonanie nowej tablicy głównej chłodni - TCH wraz z zabezpieczeniami i wyłącznikami różnicowo-prądowymi, wykonanie instalacji zasilającej: tablica bezpiecznikowa natynkowej TCH wraz z wyposażeniem, zasilenie od tablicy TCH do rozdzielni RS1 i RS2 oraz do obwodów oświetleniowych i ogrzewania uszczelek drzwi przewodem wykonanie instalacji oświetleniowej chłodni i mroźni, montaż opraw awaryjnych kierunkowych, ułożenie kabli grzewczych, 1.1.3. Wykonanie chłodni i mroźni wykonanie komór chłodni i mrożni z płyt warstwowych wraz z niezbędnymi obróbkami, drzwi chłodnicze i mroźnicze, instalacja chłodnicza, instalacja skroplin, instalacja sterowania 1.2 Zakres robót związanych naprawą części elewacji Studenckiego Domu Marynarza Korab obejmuje między innymi: założenie osłon z folii na stolarce okiennej, odkucie luźnego tynku elewacyjnego około 15m2, uzupełnienie tynków zewnętrznych elewacyjnych, dwukrotnie pomalowanie farbami silikonowymi elewacji, w kolorze istniejącym, dwukrotne malowanie farbą bitumiczną murków ogniowych i kominów wentylacyjnych, roboty ślusarskie polegające na ponownym wykonaniu odciągu stalowego do instalacji odgromowej oraz uzupełnienie drabiny stalowej o obustronną poręcz i wstawienie jednego stopnia stalowego, wymiana obróbek blacharskich na murkach ogniowych ok. 2,1 m2, montaż nowych kominków wywiewnych na rurach kanalizacyjnych szt.6. z blachy nierdzewnej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9-1 ÷ 9-3 do SIWZ), Przedmiary Robót (zał. nr 10-1 ÷ 10-4 do SIWZ)i Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 11 do SIWZ). 3. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.30.00-5, 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.12.30-7, 45.33.12.31-4, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135108,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ