Ogłoszenie nr 540209232-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599745-N-2020
Data: 20/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: nic nie było
W ogłoszeniu powinno być: Realizacja zamówienia nie później niż : do 23.12.2020 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ A-B. Zadanie nr 1- programowalne roboty humanoidalne typu autonomicznego zdolne do interakcji z użytkownikiem, systemem kamer widzenia maszynowego, zestawem akumulatorów, ładowarek oraz szkoleniem z zakresu programowania zakupionych robotów-3 szt Zadanie nr 2-Konwersacyjny robot pół humanoidalny z widzeniem maszynowym zdolny do poruszania się, analizowania twarzy i głosu rozmówcy, zestawem mikrofonów, kamer HD, widzeniem głębokości, czujnikami dotyku i żyroskopem oraz szkolenie z programowania kupowanego robota-1 szt 2. Nomenklatura wg CPV 42997300-4- roboty przemysłowe Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ A-B. Zadanie nr 1- programowalne roboty humanoidalne typu autonomicznego zdolne do interakcji z użytkownikiem, systemem kamer widzenia maszynowego, zestawem akumulatorów, ładowarek oraz szkoleniem z zakresu obsługi zakupionych robotów-3 szt Zadanie nr 2-Konwersacyjny robot pół humanoidalny z widzeniem maszynowym zdolny do poruszania się, analizowania twarzy i głosu rozmówcy, zestawem mikrofonów, kamer HD, widzeniem głębokości, czujnikami dotyku i żyroskopem oraz szkolenie z obsługi kupowanego robota-1 szt 2. Nomenklatura wg CPV 42997300-4- roboty przemysłowe Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-28, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 09:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5) załacznik I
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: programowalne roboty humanoidalne typu autonomicznego zdolne do interakcji z użytkownikiem, systemem kamer widzenia maszynowego, zestawem akumulatorów, ładowarek oraz szkoleniem z zakresu programowania zakupionych robotów-3 szt 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ załącznik A Zadanie nr 1- programowalne roboty humanoidalne typu autonomicznego zdolne do interakcji z użytkownikiem, systemem kamer widzenia maszynowego, zestawem akumulatorów, ładowarek oraz szkoleniem z zakresu programowania zakupionych robotów-3 szt 2. Nomenklatura wg CPV 42997300-4- roboty przemysłowe Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42997300-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 49 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zamówienia 20,00 wysokość kary umownej 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Konwersacyjny robot pół humanoidalny z widzeniem maszynowym zdolny do poruszania się, analizowania twarzy i głosu rozmówcy, zestawem mikrofonów, kamer HD, widzeniem głębokości, czujnikami dotyku i żyroskopem oraz szkolenie z programowania kupowanego robota-1 szt 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ załącznik B. Zadanie nr 2-Konwersacyjny robot pół humanoidalny z widzeniem maszynowym zdolny do poruszania się, analizowania twarzy i głosu rozmówcy, zestawem mikrofonów, kamer HD, widzeniem głębokości, czujnikami dotyku i żyroskopem oraz szkolenie z programowania kupowanego robota-1 szt 2. Nomenklatura wg CPV 42997300-4- roboty przemysłowe Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42997300-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 49 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zamówienia 20,00 wysokość kary umownej 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: programowalne roboty humanoidalne typu autonomicznego zdolne do interakcji z użytkownikiem, systemem kamer widzenia maszynowego, zestawem akumulatorów, ładowarek oraz szkoleniem z zakresu obsługi zakupionych robotów-3 szt 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ załącznik A Zadanie nr 1- programowalne roboty humanoidalne typu autonomicznego zdolne do interakcji z użytkownikiem, systemem kamer widzenia maszynowego, zestawem akumulatorów, ładowarek oraz szkoleniem z zakresu obsługi zakupionych robotów-3 szt 2. Nomenklatura wg CPV 42997300-4- roboty przemysłowe Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42997300-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 49 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zamówienia 20,00 wysokość kary umownej 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: zamówienie dot. zadania nr 1 winno być zrealizowane do 49 dni od podpisania umowy ,jednak nie później niż do 23.12.2020 r. Część nr: 2 Nazwa: Konwersacyjny robot pół humanoidalny z widzeniem maszynowym zdolny do poruszania się, analizowania twarzy i głosu rozmówcy, zestawem mikrofonów, kamer HD, widzeniem głębokości, czujnikami dotyku i żyroskopem oraz szkolenie z obsługi kupowanego robota-1 szt 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robotów humanoidalnych oraz pół humanoidalnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie. 1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ załącznik B. Zadanie nr 2-Konwersacyjny robot pół humanoidalny z widzeniem maszynowym zdolny do poruszania się, analizowania twarzy i głosu rozmówcy, zestawem mikrofonów, kamer HD, widzeniem głębokości, czujnikami dotyku i żyroskopem oraz szkolenie z obsługi kupowanego robota-1 szt 2. Nomenklatura wg CPV 42997300-4- roboty przemysłowe Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42997300-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 49 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zamówienia 20,00 wysokość kary umownej 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:zamówienie dot. zadania nr 2 winno być zrealizowane do 49 dni od podpisania umowy ,jednak nie później niż do 23.12.2020 r.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych