Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510062053-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Usługa druku Zeszytów Naukowych AM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wyższa Szkoła Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku Zeszytów Naukowych AM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-BW/262-2/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest druk: Druk Zeszytów Naukowych AM Druk Zeszytów Naukowych 600 sztuk (4 wydania po 150 sztuk) a) Środki 120000 stron (800 x 150) format A4 papier satyna 120g Zamawiający wymaga wyceny jednej strony, przy założeniu że zamawiający zamierza zlecić wydruk do 800 stron środka w ciągu roku. Zakładając że 70 % drukowanych stron będzie w pełnym kolorze. Zamawiający wymaga wyceny jednej strony, przy założeniu, że każdy z zeszytów będzie liczył nie mniej niż 120 stron. Wycena wymagana jest dla oceny oferty. Zamawiający zapłaci za ilość faktycznie wydrukowanych stron. b) okładki 600 sztuk (4 wydania po 150) okładka 4 + 1 + 1str folia mat + 1str UV wybiórczy papier kreda 2str 350g oprawa broszura klejona Zamawiający wymaga wydruku egzemplarza sygnalnego dla każdego nakładu. Zleceniodawca dostarczy pracę w formie PDF. Przedmioty zamówienia otrzyma ISSN nadany przez Zamawiającego 2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 3. Nomenklatura wg CPV: 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79823000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27777.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Volumina.pl Daniel Krzanowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ks. Witolda 7-9
Kod pocztowy: 71-063
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28908
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28908
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31320
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie na usługę druku można przeprowadzić w trybie zapytania o cenę, gdyż istnieje możliwość zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu (złożenia ofert) co najmniej 5 Wykonawców. Nadto usługa ta zaliczana jest do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 2479) Uzasadnienie prawne art. 70 ustawy PZP: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych