Szczecin: Druk: zakładka, notatnik, pocztówka BZP-BW/272-10/16
Numer ogłoszenia: 156805 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk: zakładka, notatnik, pocztówka BZP-BW/272-10/16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Druk: zakładka, notatnik, pocztówka a.Zakładka nakład 6000 szt. Format 65 x 210 mm Papier kreda 250 g Kolor 4x4 Uszlachetnianie: laminat błysk dwustronnie (1x1) b.Notatnik nakład 4000 szt. Format A5 (148 x 210 mm) Środek 30 kartek (60 stron) kolor 1x0 (panton) papier offsetowy 80 g Okładka Kolor 4x0 Papier kreda 160 g Uszlachetnianie: Laminat błyszczący jednostronny (1x0) Oprawa: klejenie po krótszym boku Konfekcjonowanie: pakowanie w paczki po 100 sztuk c.Pocztówki Nakład: wzór I: 3000 szt. + wzór II: 3000 szt. Format 148 x 105 mm Papier karton biały jednostronnie powlekany 270-280 g Kolor 4x1 Uszlachetnianie: laminat błysk jednostronnie (1x0) Zleceniodawca dostarczy pracę w formie PDF Druk odbędzie się na materiałach własnych Wykonawcy. 2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 3. Nomenklatura wg CPV: 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2044,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę