Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510029029-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630953-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-MS/262-2/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball. Realizacja nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy. 3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 4. Nomenklatura wg CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 66514150-2 Usługi ubezpieczenia statków 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 66516300-3 Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej 66515300-6 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 66514200-8 Usługi ubezpieczenia towaru 5. Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty – skalkulowanie ryzyka: 1) Przebieg szkodowości za ostatnie trzy lata polisowe według stanu na dzień 26.11.2019: I Ryzyko 01/39: 1. Nawigator XXI – zgon starszego mechanika Pana Leszka Nazima w dniu 13.07.2018 r. – wypłaty 24.999,99 PLN – sprawa zamknięta. 2. Nawigator XXI – wypadek Pana Konrada Karasia w dniu 29.11.2018 r. – wypłaty 250,00 PLN – sprawa zamknięta. 3. Nawigator XXI – wypadek Pana Konrada Nickel w dniu 10.09..2019 r. – brak wypłat; rezerwa PLN 250,00. II Ryzyko 06/37: 1. Nawigator XXI – rozszczelnienie kadłuba, 14.02.2017 r. brak wypłat – sprawa zamknięta. 2. Nawigator XXI – domniemane uszkodzenie steru strumieniowego, uderzenie w nabrzeże i asysta przez FAIRLPLAY 35, Świnoujście, 21.10.2019 r. – brak wypłat; rezerwa 31.500,00 PLN. 2) Informacje odnośnie remontów cyklicznych statku Nawigator XXI: przegląd pośredni statku – kwiecień 2016, remont silnika głównego – marzec 2016, przegląd odnowieniowy statku – październik 2017.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66512000-2, 66514150-2, 66515000-3, 66516300-3, 66515300-6, 66514110-0, 66514200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i pojazdem podwodnym Hyball
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Wydział Underwritingu Ryzyk Morskich w Biurze Underwritingu i Zarządzania Ubezpieczeniami Morskimi Lotniczymi i Transportowymi
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1a
Kod pocztowy: 70-952
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 124665.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124665.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124665.00
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych