Ogłoszenie nr 540185845-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589773-N-2020
Data: 25/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Język lub języki , w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczeniu w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki , w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczeniu w postępowaniu j.polski

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych