Ogłoszenie nr 540186014-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589278-N-2020
Data: 24/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego MGO – DMA zgodnie z normą ISO 8217:2010 DMA dla statku „NAWIGATOR XXI”, w okresie od 01.01.2021 r. do dnia jej obowiązywania, tj. do 31.12.2021 r. Paliwo żeglugowe musi odpowiadać normie ISO 8217: 2010 DMA, zawartość siarki nie może przekraczać 0,10% m/m, gęstość paliwa musi być wyższa od 0,82 g/cm3 w 15oC i niższa niż 0,86 g/cm3 w 15oC. Maksymalna ilość zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 395 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania maksymalnej ilości zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy. Warunki wykonania zamówienia, tj. m.in.: sposób dostawy, sposób pobierania próbek, prawo do reklamacji określone są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Warunki dostawy: DDP statek Nawigator XXI wg Incoterms 2010, miejsce przebywania statku zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ, który stanowi integralną część oferty Wykonawcy i należy go wypełnić. Brak wypełnienia całego załącznika nr 1a do SIWZ/załącznika nr 1 do umowy spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamawiający oświadcza, iż w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.) na dzień zawarcia Umowy spełnia warunki do zwolnienia z akcyzy przy dostawie paliwa żeglugowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 4. Nomenklatura wg CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09134100-8 Olej napędowy 5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego MGO – DMA zgodnie z normą ISO 8217:2010 DMA dla statku „NAWIGATOR XXI”, w okresie od 01.01.2021 r. do dnia jej obowiązywania, tj. do 31.12.2021 r. Paliwo żeglugowe musi odpowiadać normie ISO 8217: 2010 DMA, zawartość siarki nie może przekraczać 0,10% m/m, gęstość paliwa musi być wyższa od 0,82 g/cm3 w 15oC i niższa niż 0,86 g/cm3 w 15oC. Maksymalna ilość zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 160 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania maksymalnej ilości zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy. Warunki wykonania zamówienia, tj. m.in.: sposób dostawy, sposób pobierania próbek, prawo do reklamacji określone są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Warunki dostawy: DDP statek Nawigator XXI wg Incoterms 2010, miejsce przebywania statku zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ, który stanowi integralną część oferty Wykonawcy i należy go wypełnić. Brak wypełnienia całego załącznika nr 1a do SIWZ/załącznika nr 1 do umowy spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamawiający oświadcza, iż w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.) na dzień zawarcia Umowy spełnia warunki do zwolnienia z akcyzy przy dostawie paliwa żeglugowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 4. Nomenklatura wg CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09134100-8 Olej napędowy 5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie (w tym w szczególności wniesienie wadium w pieniądzu w sposób inny niż przelew) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 9. Z dokumentu wniesienia wadium powinno wynikać do jakiego postepowania zostało złożone.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w niewłaściwej formie (w tym w szczególności wniesienie wadium w pieniądzu w sposób inny niż przelew) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 9. Z dokumentu wniesienia wadium powinno wynikać do jakiego postepowania zostało złożone.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-07, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych