Ogłoszenie nr 510205475-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589278-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540186014-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna Uczelnia Wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-MS/262-8/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa żeglugowego MGO – DMA zgodnie z normą ISO 8217:2010 DMA dla statku „NAWIGATOR XXI”, w okresie od 01.01.2021 r. do dnia jej obowiązywania, tj. do 31.12.2021 r. Paliwo żeglugowe musi odpowiadać normie ISO 8217: 2010 DMA, zawartość siarki nie może przekraczać 0,10% m/m, gęstość paliwa musi być wyższa od 0,82 g/cm3 w 15oC i niższa niż 0,86 g/cm3 w 15oC. Maksymalna ilość zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 160 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania maksymalnej ilości zamawianego paliwa w okresie obowiązywania umowy. Warunki wykonania zamówienia, tj. m.in.: sposób dostawy, sposób pobierania próbek, prawo do reklamacji określone są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Warunki dostawy: DDP statek Nawigator XXI wg Incoterms 2010, miejsce przebywania statku zgodnie z §3 ust. 2 wzoru umowy. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ, który stanowi integralną część oferty Wykonawcy i należy go wypełnić. Brak wypełnienia całego załącznika nr 1a do SIWZ/załącznika nr 1 do umowy spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamawiający oświadcza, iż w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.) na dzień zawarcia Umowy spełnia warunki do zwolnienia z akcyzy przy dostawie paliwa żeglugowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 4. Nomenklatura wg CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09134100-8 Olej napędowy 5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

Dodatkowe kody CPV: 09134100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa paliwa żeglugowego dla statku Nawigator XXI.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 263291.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SHIP-SERVICE S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żelazna 87
Kod pocztowy: 00-879
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 261100.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261100.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261100.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych