Akademia Morska w Szczecinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510213013-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.
Akademia Morska w Szczecinie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mrożonych) dla statku Nawigator XXI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589736-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540186131-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Morska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 14512900000000, ul. Wały Chrobrego  1-2, 70-500  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 400, e-mail bzp@am.szczecin.pl, faks 914 809 575.
Adres strony internetowej (url): www.am.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mrożonych) dla statku Nawigator XXI
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-MS/262-10/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (produktów mrożonych) dla statku NAWIGATOR XXI. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Nomenklatura wg CPV 15833100-7 - Desery, 15331170-9 – Warzywa mrożone, 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa. 3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5. W przypadku produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, dla których Wykonawca ma podać oferowany produkt [(nazwa produktu i nazwa producenta) lub (nazwa produktu i nazwa (lub firma) podmiotu, w imieniu którego produkt jest sprzedawany)], Wykonawca oferuje tylko jeden produkt w ramach poszczególnego asortymentu (w kolumnie d). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, iż oferowany produkt spełnia wymagania podane przy opisie produktu (kolumna b). Oferta Wykonawcy, który nie wskaże żadnego produktu lub który wskaże więcej niż jeden produkt dla danej pozycji zostanie odrzucona w zadaniu, którego dotyczy asortyment. Dla ułatwienia Wykonawcom, Zamawiający w kolumnie c zatytułowanej „Proponowany produkt (nazwa produktu lub nazwa producenta lub nazwa (lub firma) podmiotu, w imieniu którego produkt jest sprzedawany)” podał przykładowe produkty, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15330000-0

Dodatkowe kody CPV: 15331170-9, 15833100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Fabryka Lodów Jan Januszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Poprzeczna 4B
Kod pocztowy: 75-841
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8986.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8986.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9719.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych