Szczecin: Wymiana radiostacji na statku Nawigator XXI BZP-MS/272-8/15
Numer ogłoszenia: 189935 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176351 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana radiostacji na statku Nawigator XXI BZP-MS/272-8/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na wykonaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wymiany radiostacji na statku Nawigator XXI, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uruchomieniem, testami, szkoleniem oraz zdaniem w działaniu dla załogi statku i Towarzystwa Klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków (PRS). 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ. 3. Nomenklatura wg CPV 34933000-6 Sprzęt nawigacyjny 51240000-6 Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych 50241000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków 50241100-7 Usługi w zakresie naprawy statków 32344210-1 Sprzęt radiowy 32344230-7 Stacje radiowe 51311000-5 Usługi instalowania urządzeń radiowych 51321000-8 Usługi instalowania nadajników radiowych 4. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.93.30.00-6, 51.24.00.00-6, 50.24.10.00-6, 50.24.11.00-7, 32.34.42.10-1, 32.34.42.30-7, 51.31.10.00-5, 51.32.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ