Szczecin: Usługa druku wraz z dostawą dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 70707 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4809400, faks 91 4809575.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku wraz z dostawą dla Akademii Morskiej w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 książka pt. Per aspera ad astra Książka w formacie B5 170/240 mm. Nakład 300 egzemplarzy Okładka miękka foliowana klejona - pełen kolor Środek: 245 stron czarnobiałych + 11 stron pełen kolor papier offset 4 oddzielne wklejki kreda , pełen kolor (16 stron) Przedmioty zamówienia otrzyma ISBN nadany przez Zamawiającego Zadanie 2 ( zaproszenia, ulotki, zakładki, notatniki, pocztowki): a) zaproszenia Format A4 składany, po złożeniu 100x210, 2x big Kolor 4x0 Papier Kreda mat 250 g Wykończenie: jednostronnie laminat matowy + punktowo lakier UV błyszczący Nakład: 1500 sztuk b) ulotki Ulotka: nakład 6000 szt. Kreda błysk 130 g Kolor 4x4 Format 480x120 mm po złożeniu 120x120, 3x falcowanie Konfekcjonowanie: pakowanie w kartony po 1000 sztuk c) zakładki nakład 1000 szt Format 65 x 210 mm Papier kreda 250 g Kolor 4x4 Uszlachetnianie: laminat błysk dwustronnie (1x1) d) notatniki nakład 500 sztuk Format A5 (148 x 210 mm) Środek 30 kartek (60 stron) kolor 1x0 (panton) papier offsetowy 80 g Okładka Kolor 4x0 Papier kreda 160 g Laminat błyszczący jednostronny (1x0) Oprawa: klejenie po krótszym boku e) pocztówki Nakład 2x500 Format 148 x 105 mm Papier karton biały jednostronnie powlekany 270-280 g Kolor 4x1 Uszlachetnianie: laminat błysk jednostronnie (1x0).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: książka pt. Per aspera ad astra

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: zaproszenia, ulotki, zakładki, notatniki, pocztowki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4045,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę