Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-20/19
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-04-26pobierzZP400PodgladOpublikowanego.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-20.19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-05-08pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-AG-20.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-05-24pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AG-20.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-07-03pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html