Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-57/19
Nazwa Dostawa mobilnych stacji graficznych do VR w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-09-24pobierzogloszenie-o-zamowieniu.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG.262-57.19.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-09-26pobierzodpowiedz-na-pytanie-AG-57.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-02pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AG-57.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-10-14pobierzinformacja-o-wyborze-AG-57.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-10-21pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html