Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AG/262-7/20
Nazwa Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do administracji oraz monitorowania zasobów infrastruktury IT w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18, a także udzielenie licencji na korzystanie z ww. oprogramowania.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-05-06pobierzOGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-BZP-AG-262-7-20.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-AG-262-7-20-oprogramowanie.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-14pobierzINFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-BZP-AG-262-7-20.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-05-19pobierzskan-wynikow-BZP-AG-262-7-20-oprogramowanie.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-06-01pobierzOGLOSZENIE-O-UDZIELENIU-ZAMOWIENIA.html