Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-AZ/262-47/20
Nazwa Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-11-05pobierzogloszenie-o-zamowieniu-AZ-47.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzBZP-AZ.262-47.20.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-11-16pobierzinformacja-z-otwarcia-ofert-AZ-47.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-12-01pobierzinformacja-o-wyborze-oferty-AZ-47.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-12-30pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-BZP-AZ-262-47-20.docx