Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/09/02/2014
Nazwa Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody w sanitariatach budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 11
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-03pobierz21585-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-piony-Poboznego.pdf
pobierzSIWZ-piony-Poboznego.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Dokumetacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ---STiOR.pdf
pobierz Zal.nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-11pobierzWizja-lokalna-piony-Poboznego.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-10pobierzzawiadomienie-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-25pobierz62991-2014.html