Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.10.2013r.
Nazwa Informujemy, iż w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego dostawy garażu blaszanego dla samochodu wpłynęły oferty cenowe przewyższające kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach projektu „ZIELONA ENERGETYKA-Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie”. 
W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego odpowiedź uzyskano od podmiotów:

Nazwa firmy Adres Cena brutto
  1. ZHPU ”ALICJA” HENRYK GĘBALA
Nowe, ul. Gdańska 26 12.500,00  zł
  1. P.P.H. „ KRZYŚ STAL” Krzysztof Gębala
Nowe, ul. Gdańska 26 11.900,00 zł
           
Powyższe kwoty przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 9.490,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W zawiązku z powyższym Zamawiający zawiadamia o konieczności ponownego wznowienia zapytania ofertowego wterminie do 31.10.2013r. do godz. 9:00.

Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 31.10.2013r. do godziny 9:00 z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)