Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnua
Nazwa Informujemy, iż w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia dotyczącego wykonania i montażu 1 sztuki tablicy informacyjnej o wymiarach 70x90 cm zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dla projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zebranych ofert, wybrano Wykonawcę ww. usługi.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-07pobierzWyniki_dot_zapytania_ofertowego_07_05_14.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)