Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
Nr ref. AG/272-02/2015
Nazwa Usługę ubezpieczenia: 1. Przyczepy marki „Wiola” w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco. 2. Mienia Akademii Morskiej w Szczecinie znajdującego się w obiekcie dydaktycznym przy ul. Willowej 2-4 w Szczecinie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-10-30pobierz291472-2015.html