Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. zapytanie ofertowe BC/2017/01
Nazwa Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę na podst. art. 24 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności wymaganego w konkursie 4.1 Dziedzictwo kulturowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie uzyskano od następujących podmiotów:

Lp.

Oferent

Liczba uzyskanych punktów

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu ofertowym

1.

Lech Consulting Sp. z o.o.

37,7

TAK

2.

ARBITER SA

70

TAK

3.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

0

NIE – brak zał. 5

4.

DELTA PARTNER Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Gospodarczych

0

NIE – brak zał. 5

5.

Faber Consulting Sp. z o.o.

0

NIE – brak zał. 5

6.

Kancelaria VIP Sp. z o.o.

18,3

TAK

7.

SONDER Jędrzej Demianiuk Sonder

0

NIE – brak w wykazie 2 wymaganych usług pow. 1 mln zł; brak zał. 5

Zamówienia udzielono: ARBITER S.A. – oferta najkorzystniejsza.

Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)